วารสารวิจัยสถาบัน ISSN 2697-4932 (Online)

วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข.


ตีพิมพ์ล่าสุด


วารสาร

Generic placeholder image

กองบริหารงานวิจัย

วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

Generic placeholder image

พีระศักดิ์ จิ้วตั้น และคณะ

การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อห้องเรียน Active Learning และผลกระทบต่อ การส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Generic placeholder image

อธิวัฒน์ อุดมก้านตง

ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ กระทําผิดวินัยนิสิต ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Generic placeholder image

บดินทร์ คุ้มโนนชัย และคณะ

ความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน Fullerton Advanced Balance Scale ฉบับภาษาไทย


ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

  • สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • โทรศัพท์ 043-203177-8 คุณภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ (เมย์) โทรสาร 043 203177 E-Mail : kkuirj.online@gmail.com