ทำการลงทะเบียนออนไลน์และ Login เพื่ออัพโหลดบทความออนไลน์ผ่านทาง www.irj.kku.ac.th เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของนักวิจัยและฝ่ายจัดการบทความวิจัยเพื่อพิจารณาต่อไป

บทความวิจัยจะพิจารณากลั่นกรองหัวข้อเรื่องและตรวจสอบความเรียบร้อยในเบื้องต้นของบทความโดยกองบรรณาธิการ และเข้าสู่ระบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน / 1 เรื่อง ระยะเวลาโดยรวมของการพิจารณาบทความจนถึงอนุมัติการตีพิมพ์ อยู่ระหว่าง 4-5 สัปดาห์ โดยประมาณ

ฝ่ายจัดการจะดำเนินการเสนอหนังสือรับรองการตีพิมพ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนักวิจัยส่งบทความที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งผลอนุมัติและหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้นักวิจัยทราบทางอีเมล์

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการตามกำหนดเผยแพร่ในแต่ละฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนธันวาคมของทุกปี นักวิจัยเจ้าของบทความจะได้รับวารสารฯ จำนวน 3 เล่ม และต้นสังกัดของนักวิจัย จำนวน 1 เล่ม


ยินดีต้อนรับ
ผู้เยี่ยมชม
 »  วันนี้
1
 » เมื่อวานนี้
1
 » เดือนนี้
25
 » เดือนที่แล้ว
31
 » ปีนี้
115
 » ปีที่แล้ว
1,228
 » รวม
1,343