วารสารทั้งหมด
ลำดับผู้แต่งชื่อเรื่องวันที่เพิ่ม
1สายฟ้า ปถัมวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้รับจ้าง ที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 2020-11-16 16:36:45
2อรนงค์ ศรีจารุเดช พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น2020-11-16 16:35:00
3ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีของนิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ2020-11-16 16:33:55
4สุรวุธ พุ่มอิ่มการศึกษาแนวทางการนําเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน2020-11-16 16:30:52
5เกียรติภูมิ กฤตเวทินระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ กรณีศึกษา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น2020-11-16 14:25:37
6ถนอมศรี สารธิมาการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการกระบวนงานพัสดุของบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2020-11-16 14:19:13
7ฉบับที่ 1-2พฤษภาคม-สิงหาคม 25632020-11-16 11:40:03
8ฉบับที่ 1-1มกราคม - เมษายน 25632020-04-27 12:36:46
9ฉบับที่ 4-2พฤษภาคม-สิงหาคม 25592016-03-07 08:08:19
10ฉบับที่ 4-1มกราคม- เมษายน 25592016-03-07 08:07:16
11ฉบับที่ 3-3 กันยายน - ธันวาคม 25582016-03-07 08:01:53
12ฉบับที่ 3-2พฤษภาคม - สิงหาคม 25582015-09-17 06:44:38
13ฉบับที่ 3-1มกราคม - เมษายน 25582015-04-24 07:43:22
14ฉบับที่ 2-3กันยายน - ธันวาคม 25572015-03-31 06:56:59
15ฉบับที่ 2-2พฤษภาคม - สิงหาคม 25572015-03-31 06:54:54
16ฉบับพิเศษมิถุนายน 25572015-03-31 06:54:12
17ฉบับที่ 2-1มกราคม - เมษายน 25572015-03-31 06:53:17
18ฉบับที่ 1-3กันยายน - ธันวาคม 25562015-03-31 06:50:55
19ฉบับที่ 1-2พฤษภาคม - สิงหาคม 25562015-03-31 06:50:03
20ฉบับที่ 1-1มกราคม - เมษายน 25562015-03-31 06:36:46