วารสารวิจัยสถาบัน (ออนไลน์)

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบัน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

View details »

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับออนไลน์ เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งบทความวิจัยสถาบันทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภา ยในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย (Research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (Short communication) และบทความวิชาการปริทรรศน์ (Review articles)

View details »

จุดมุ่งหมายและขอบเขต (ต่อ)

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณค่าแก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ในการวิจัย โดยวารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับ และไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism) โดย วารสารมีกำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ เป็นรายสี่เดือน ดังนี้ ม.ค.-เม.ย.,พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค. โดย มีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online journal)

View details »


กองบรรณาธิการ

Generic placeholder image

อธิการบดี

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

Generic placeholder image

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

Generic placeholder image

ผู้อำนวยการ

นายสมหวัง ทองนำ


ติดต่อเรา

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 คุณภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ (เมย์) โทรสาร 043 203177 E-Mail : irjkku@gmail.com