วารสารวิจัยสถาบัน ISSN 2697-4932 (Online)

วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ลงทะเบียน


ตีพิมพ์ล่าสุด


วารสาร

Generic placeholder image

สายฟ้า ปถัมวงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้รับจ้าง ที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1

Generic placeholder image

อรนงค์ ศรีจารุเดช

พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Generic placeholder image

ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

ระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีของนิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Generic placeholder image

สุรวุธ พุ่มอิ่ม

การศึกษาแนวทางการนําเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน


ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

  • สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • โทรศัพท์ 043 203176 คุณภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ (เมย์) โทรสาร 043 203177 E-Mail : irjkku@gmail.com